среда, 16 сентября 2015 г.

Чундышко: Украинэм егъэзыгъэу къикIыжьхэрэм яIоф нахь псынкIэу щыт. Сирием щыщ адыгэхэм якъэкIожьын мафэ къэс нахь Iае мэхъу


Адыгеим къыратыгъ егъэзыгъэу игъэкощыкIыгъэ цIыфхэм апае чIыпIэ 200. Ахэм ащыщэу Сирием щыщ адыгэхэм ателъытагъэр чIыпIэ 50 ехъоу Адыгеим щыIэ мы Iофым тегъэпсыхьэгъэ къулыкъум къыщхагъэщы. Адырэ чIыпIэхэр Украинэм щыщ цIыфхэм апай. Мы илъэсым икъежьапIэ къыщегъэжьагъэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыщ нэбгырэ 600 фэдизмэ охътэ гъэнэфагъэм Адыгеим щыпсэуным пае изынхэр къаратыгъэх. Ахэм ащыщ Сирием щыщ адыгэ нэбгырэ 59, къетхы чIыпIэ гъэзетэу «Совет Адыгеим». Ау егъэзыгъэу игъэкощыкIыгъэхэу хэкум къихьэ зышIоигъохэр зэрэбэм къыхэкIэу джыри Шъолъыр хьыкумэтым кIэлъэIуныгъэ ашIыгъ егъэхъугъэ чIыпIэхэр къагъэпсынхэу. 

Адыгеим ЗекIо IофхэмкIэ икъулыкъу къызэритрэмкIэ, джы дэдэм тхьамафэм къыкIоцI шъолъырым къехьэ Украинэм щыщ нэбгыри 5 къыщегъэжьагъэу I5 нэс. Джы дэдэм Адыгеим ис Украинэ цIыф нэбгырэ мини 6 кIахьэу, Сирие адыгэхэр нэбгырэ 700 кIахьэу къеты къулыкъум. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ бэдаушэу, Мыекъопэ Адыгэ Хасэм ипащэу Чундышко Заурбий къызэриIорэмкIэ, чIыпIэхэр зэфэныгъэ хэлъэу цIыфмэ ателъытэгъэщтэп. 

Чундышко: Украинэм егъэзыгъэу къикIыжьхэрэм яIоф нахь псынкIэу щыт. Сирием щыщ адыгэхэм якъэкIожьын мафэ къэс нахь Iае мэхъу. Къызэримыхьажьыщтхэм пае ушъхьагъухэр къараIох. УзгъэгушIон къэбар щыIэп джыри. Ар гъэнэфагъэ адыгэхэм чIыпIэу яIэщтыр зэрэмэкIэщтыр. 

Адыгеим егъэхъугъэу егъэзыгъэу игъэкощыкIыгъэхэм чIыпIэхэр къаратынымкIэ унашъом лъапсэ фэхъугъ бэдзэогъу мазэм шъолъырым щыIагъэ комиссым ыуж. УрысыемкIэ цIыф фитыныгъэхэм Язэфэс ипащэу Федотов Михаил къыхигъэщгъагъ Iофыгъор къэралыгъо лIышъхьэм зэрэнагъэсыщтыр. Ащ тефэу мы мафэхэм ЦIыф фитыныгъэхэмкIэ Зэфэсфм хэт Шевченко Максим фэгъэзэныгъэ Урысыем иХьыкумэт фигъэхьазырыгъ. Ащ щыкIэлъэIу Сирием щыщ адыгэхэми ячIыгужъ къихьажьышъунымкIэ фитыныгъэ къафашIыным. 

Чундышко: Сэ мы лъэIум десэгъаштэ. Адыгэхэр къихьажьмэ лъэпкъыр ыухъумэжьыщт. Урысыем ис лъэпкъхэр зэфэбгъэдэн фае. 


Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ бэдаушэу Чундышко Заурбый къызэриIорэмкIэ, бэ дэдэ къэкIожьынэу щыгугъхэрэп, ау джа къызэраIуагъэм фэдэу квотэри нахьыбэ ашIмэ, уплъэкIунхэу урысыбзэмкIэ аIаххэрэри нэфэшъхьаф горэу ашIмэ адыгэхэу къэзгъэзэжьы зышIоигъохэм яIофи нахь псынкIэ хъуным ицыхьэ телъ. 

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис


Комментариев нет:

Отправить комментарий