четверг, 26 июня 2014 г.

Украинэ цIыфхэр Адыгеим къыращэх

ЗэутэкIыныгъэхэр джырэкIэ зыщыхъурэ Украинэм къикIыгъэхэ цIыф нэбгыри I60 ехъу Адыгеим щыIэх. Фэдэ цIыф пчъагъэмэ якъэтынхэр къетхых «Регнум» зыфиIорэ интернет къэбар лъыгъэIэс къулыкъум.