понедельник, 27 августа 2018 г.

У Адыгэмэ Уи Сабый Адыгабзэ ЫшIэн Фай


Адыгэ купгорэхэм интернетым акцие къыщырагъэкIокIы Адыгэ ны-тыхэм ыкIи Адыгэ сабыйхэм еджапIэхэмкIэ Адыгабзэр яныдэлъфыбзэу къыхахынэу. Iоныгъом и 1-м, еджапIэхэр къызэIуахыжьых.

А акцием фэгъэхьыгъэу мыщ фэдэ къэIогъухэр агъэхьазырыгъэх:

Къэlогъухэр ныбжь зиlэхэм апае:

1. Тисабыйхэм ныдэлъфыбзэр амышlэмэ- тылъэпкъынчъ. Тисабыйхэ еджапIэхэм адыгабзэр щыхахын фай.

2. Еджапlэм кlалэхэм адыгабзэр зэрагъэшlэнэу къыхахын фай.

3. Сэ сикlалэ еджапIэм адыгабзэ къыхехы. Шъуисабыйхэми адыгабзэр къыхахын фай.

4. Сикlалэ инджылызыбзэр зэрегъашlэмэ, сыда адыгабзэр кlызэримгъэшlэн фаер? Тисабыйхэм адыгабзэр щыхахын фай.

5. lоныгъом зэкIэми адыгабзэр хэтэхы.

6. Тятэжъыхэм къытфагъэнагъэ бзэр тэшъумгъэкlод. lоныгъом зэкIэми адыгабзэр хэтэхы.

7. Гум илъыр адыгабзэр къэдгъэнэн фай. ЕджапIэхэм адыгабзэр щыхахын фай.

8. Хьайнапэ зэтымышIыжьэу, адыгабзэр еджапIэхэм хэтхын фай.

9. Тиныдэлъфыбзэ псэуфэ, тиреспублики псэущт. Ащ пай тиеджапIэхэм адыгабзэр щыхахын фай.

10. Адыгабзэр тиеджапlэхэм ащыбзэрэбзэн фай.

11. Тисабыйхэм адыгабзэр еджапlэхэм щызэрамгъашlэмэ, тыбзэ кlодыжьыщт.

12. Сабыйхэм адыгабзэр аlулъыным пае, унагъо кlоцlыми, еджапlэми щызэхахын фай. Тисабыйхэм адыгабзэр еджапIэхэм къыхахын фай.

Къэlогъухэр сабыйхэм апае:

1. Сэ еджапIэм адыгабзэ къыхэсэхы. Оры?
2. Уадыга? Амэ адыгабзэ зэгъашl!

3. Тэ тиныдэлъфыбзэ къэтымыухъумэмэ, хэт къытфиухъумэщт?

4. lоныгъом адыгабзэр къыхэсэхы.

5. Уадыгэба сэlо?

adyg-afisha.ru

Комментариев нет:

Отправить комментарий