суббота, 18 октября 2014 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм игъэцэкIакIо куп кIощын Iофхэм итхьэматэ IукIэщтых

Чъэпыогъум  I6-м Адыгэ республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ чылагъо хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкес Совет" игъэцэкIакIо куп изычэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый.
Зэхэсыгъом гъэцэкIакIо купыр Iоф заулэ тегущыIагъэх. Ахэм нахь къыхэгъэщыгъэу зытегущыIагъэхэр къэзыгъэзэжьыгъэхэм яIоф зытетыр ары ыкIи АдыгемкIэ кIощын IофхэмкIэ федералнэ гъэIоршIапIэм  тхьэматакIэу фашIыгъэм Алексей Климовым    IукIэнхэу  рахъухьагъ .  

Iоныгъом и 30-м, Алексей Климовыр кIощын Iофхэм итхьэматэу агъэнэфэгъ. ЫпэкIэ ар кощын IофхэмкIэ федеральнэ  ГъэIо­рышIапIэу Краснодар краим щыIэм ипащэ игуадзэщтыгъ.