среда, 9 апреля 2014 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэр официалнэ организациеу хъугъэ


Мэлылъфэгъум и 9-м Адыгэ республикэм иминюст Мыекъопэ къэлэ хасэ (Черкес Совет) официалнэ организациеу зэритхыгъэ тхьапэхэр хасэм итхьэматэ Цундышк Заурбый къыратыжьыгъэх.

Тхьэматэм къызэриIуагъэмкIэ хасэм банкым хьысап къызэIухынэу фитыныгъэ иIэ хъугъэ ыкIи ар джырэблагъэ агъэцэкIэщт.

Мыекъопэ къэлэ хасэр мэзибгъу хъугъэу Iоф ешIэ. А уахътэм къыкIоцI Iофбэ ыгъэцэкIагъ. Ахэм ащащ хасэм 2014 илъэсыр шъыгъо илъэсэу зэрищтагъэр, Сирием щыщ Адыгэхэр хэкум къызэрэригъэблэгъэжьыгъэхэр ыкIи нэмыкIхэр.