среда, 4 сентября 2013 г.

Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм унэ ратыгъ

БлэкIыгъэ тхьэмафэм Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Псэйтыку щыпсэурэ репатриантэу Уджыхъу Тимур шIухьэфтынэу унэ ратыгъ.
Ар зыритыгъэр Псэйтыку щыпсэурэ Уджыхъу лIакъор ары.


Илъэс ипэкIэ Уджыхъу Тимур ишъхьэгусэрэ ипшъашъэрэ ригъусэхэу Сирием къикIыжьхи хэкум къэкIожьыгъэх. Ахэр апэу Нальчик кIогъагъэх ытIанэ Адыгеим къэкIожьхи Псэйтыку дэтIысхьагъэх.

Тимур икъощхэр бэшIагъэу Америкэм щэпсэух. Ахэм ядэжь кIон илъэкIыщтыгъ ау а лъэныкъом имыгъазэу ихэкужъ къигъэзэжьыгъ. Тимур ищнахьыжъ Сирием къикIыжьи Иорданием ыхьагъэу ис. Ар хэкум къищэжьынэу Тимур ыужь ит.

Комментариев нет:

Отправить комментарий