пятница, 20 сентября 2013 г.

Сирием щыщ Адыгэ 400 фэдиз хэккум къащэжьынхэу къычIэлъэIух

Iоныгъум и 19-м Адыгэ республикэм ит Мыекъуапэ къалэ Адыгэ хасэм зэхэсыгъо иIагъ.


 Ащ анахь Iоф шъхьэIэу зытегущыIагъэр Сирием щыпсэрэ Адыгэхэм яIоф.


Зэхэсыгъом хэлэжьагъ Сирием щыщ репатриантэу Хъунаго Гаяс. Ащ хасэм ипашъхьэ къырилъхьагъ Сирием щыщ Адыгэ нэбг 400 фэдиз зицIэхэр зычIэдзэжьыгъэ тхьапэ. Гаяс къызэриIуагъэмкIэ тхьапэм чIэдзэжьыгъэхэм кIуакIэ яIэп ежьыхэр язакъок Адыгэ хэкум къэкIожьынхэр. Ахэм IэпыIэгъу аратынэу ыкIи хэкум къащэжьынхэу къычIэлъэIух.

Мы Iофым ехьылIагъэу къалэ хасэр тегущыIагъ ыкIи рихъухьагъ апэдэдэу Адыгэ республикэм ипрезидент тхылъ фагъэхьынэу. 
АтIуанэрэ Iофэу хасэм рихъухьагъ комисие зэхищэнэу. Ар мы нэбг 400-р хэкум къащэжьынху дэлэжьэщт ыкIи Адыгеим щылажьэрэ Адыгэ хасэ пстэуми тхылъ афагъэхьыщт мы комисием къыхэлэжьэнхэу. 

Комисием хэхьагъэх къалэ хасэм итхьэматэ Цундышко Зауорбый, хасэм игъэцэкIакIо-куп хэтхэу Азжьэрый Аскербый, Бгъанэ Алый, Хъунаго Гаяс, Мыратыкъо Махьмуд. Комисием мафэ къэс зэхэсыгъохэр иIэщтых.

Непэ Iоныгъум и 20, Адыгэ республикэм фагъэхьыщт тхылъэр къалэ хасэм илIыкIохэм президентым иIофис чIалъхьагъ. 

КъэIогъэн фае, Сирием заор мафэ къэс нахь дэй мэхъу, цIыфхэр хэкIуадэ ыкIи щыIэкIэ-псэукIэ ямыIэжьэу мэхъу.Заор къызщежьагъэм щычIэдзагъэу Адыгэ 10,000 фэдиз ащ ыкIыжьыгъ. Мыхэм ащащэу нэбг 1500 фэдиз неIэп Адыгэ хэкум къырагъэхьэжьыгъэр, адрэхэр Тыркуе, Иордание ыкIи нэмыкIхэм арихьагъэх.

www.adyge.net
Комментариев нет:

Отправить комментарий