воскресенье, 25 марта 2018 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэр Республикэ хасэу ашIыжьынэу зэфэсым унашъо щащтагъ


Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ щылажьэрэ чылагъо хасэу "Адыгэ Хасэ - Черкесский Совет"-м, гъэтхапэм и 25-м и зэфэс Мыекъуапэ щырагъэкIокIыгъ. Ащ цIыф шъэныкъо фэдиз хэлэжьагъ.

Хасэм итхьэматэу Цундыщк Заурбый зэфэсыр къызэIуихыгъ ыкIи хасэм мы аужьырэ илъэситIум Iофэу ышIагъэхэм къатегущыIагъ. Ащ нэужьым тхьэматэм хасэм и устав пункт заулэ зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэу зэфэсым къыхилъхьагъ. Ахэм анахь шъхьэIэу къыхилъхьагъэр Мыекъопэ къэлэ хасэм истатус Республикэ хасэу шIыжьыгъэныр ары.

Зэфэсым къалэ ыкIи къуаджэ зэфэшъхьэфхэм я лIыкIохэр тхьэматэм къыхилъхьэгъэм ягупщысэхэр къыраIолIагъ ытIанэ IэIэтыныгъэкIэ пстэуми ащ дырагъэщтагъ. Ащ нэужьым хасэм Iофыгъоу иIэхэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъэх: Мэлгощэ Нурдин, Коблэ Сергей, Бгъанэ Алый, Къоикъо Аслъанбый, ЩашIэ Аслъан, Тэтэр Алый, КIэдыкIой Хьазраил, Хъуадэ Аднан, ЕхъулIэ Юра, ХъуакIо рамазан, БлэнгъапцIэ Аскэр, Бжьэц Аскэр, Агыр Аслъан ыкIи нэмыкIхэр.

adyg-afisha.ru
Комментариев нет:

Отправить комментарий