четверг, 10 ноября 2016 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм изэхэсыгъо Iофыгъуищ къыщаIэтыгъ


Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ къэлэ хасэм игъэцэкIакIо куп изэхэсыгъо, шэкIогъум и 10-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышк заурбый. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх: Къоикъо Асланбый, Мэлгощ Нурдин, Коблэ Сеогей, Бгъанэ Алый, Шэуджэн Беслан, Аджыр Аслан.

Зэхэсыгъом Iофыгъуищ къыщаIэтыгъ: 

I. Адыгабзэм иIоф мафэ къэс нахь дэй зэрэхъурэр. МыщкIэ зэдащтагъ, Адыгэ республикэм иконституцие Адыгабзэм къэралыгъобзэ статус зэриIэр зэригъэнафэрэм къыпкърыкIыхэу, Адыгабзэм ехьылIагъэ законэу щыIэхэр конституцием дищтэу агъэпсыжьыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ тхылъ Адыгэ Республикэм ипарламент фагъэхьынэу.

2. МыекъуапэкIэ саугъэтгорэхэм ыкIи урам заулэ ятет дэпкъгорэхэм сурэт шIоихэр атетых ыкIи тхыгъэ шIоихэр атетхагъэх. МыщкIэ гъэцэкIакIо купым зэдищтагъ къалэм итхьэматэ ыкIи а дэпкъхэр зиехэм ядэгущыIэнхэу ыкIи тхьапэхэр аратынэу а сурэт-тхыгъэ шIоихэр Iурахыжьыным пае.

3. Ихэку къэзыгъэзэжьыгъэхэм къиныгъоу яIэхэм тегущыIагъэх. Ахэм ащыщ Бэлкъар Мухьамад иIоф. Ар мэзищ хъугъэу Ростов хьапсым  чIэс. МыщкIэ зэдащтагъ Мухьамэд иIоф нахь лъэщэу дэлэжьэнхэу, закон лъэныкъомкIи, чылагъо-политикэ лъэныкъохэмкIи.

Хасэм ипресс гупчъэ


Комментариев нет:

Отправить комментарий