среда, 16 апреля 2014 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм итхьэматэ Мафэхьаблэ шыIагъ

Мэлылъфэгъум и 16-м Мыекъопэ къэлэ хасэм итхьэматэ Цундышк Заурбыйрэ гъэцэкIэкIо-купым хэтэу Бгъанэ Алыйрэ Мафэхьаблэ иIоф зытетыр зыфэдэр зэрагъэшIэнэу кIогъагъэх.
Къуаджэм дэсхэм ащыщхэм аIукIагъэх, унакIэу ашIахьыхэрэм аплъыгъэх ыкIи ащ щыкIагъэу яIэхэм нэIуасэу афэхъугъэх.

Хасэм итхьэматэ къызэриIуагъэмкIэ Мафэхьаблэ джыри щыкIэгъабэ иI. УнакIэу ашIыхэрэм ыкIи хапIэу унэхэр зышашIыщтхэм гъогу дэгъухэр иIэхэп, псы, остыгъ, газ, каналхэр яIэхэп. "КъакIорэ тхьэмафэхэм Мафэхьаблэ зыхэт Мыекъопэ районым итхьэматэхэм ыкIи Адыгэ республикэм ипащэхэм мы Iофыр зэшIуахынэу зафэдгъэзэщт ",- Цундышкэм къиIуагъ.

КъэIогъэн фае, Мафэхьаблэ I998 илъэсым агъэуцоу аублагъ. Ащ дэтIысхьагъэх Косово щыщ Адыгэ унагъо 22 фэдиз. Непэ джыри ахэм къахэхъуагъ Тыркуем, Израил, Сирием, Иорданием ащыщ Адыгэ унагъо 15 фэдиз.

Мыекъопэ Хасэ иинформацие гупчъ