суббота, 18 января 2014 г.

Мыекъопэ хасэр хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм апэгъокIыгъ

Щылэмазэм и 18-м Мыекъопэ къэлэ Адыгэ хасэм итхьэматэу Цундышко Заурбыйрэ хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу Бгъанэ Алыйрэ Краснодар къохьлъатэ тIысыпIэм хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм ащыпэгъокIгъэх ытIанэ ахэр Мыекъуапэ къагъэсыжьыгъэх.
Ихэку къэзыгъэзэжьыгъэхэр Сирием щыщ Адыгэхэу Балкъар Мухьамэдрэ Токъ Мирзэрэ.

Мухьамэд къэщагъэу унагъо иI, ишъхьэгъусэрэ икIэлъцIыкIухэмрэ Иорданием къэнагъэхэу исых. Ахэр хэкум къищэжьынхэу Мухьамэд игухэлъ ау апэу ежь итхьапэ Iофхэр, унэу зыщыпсэущтхэр ыкIи Iофэу ышIэщтыр ыгъэпсэнхэу ары. Мирза къэщагъэп, ку шIыжьыныр ары иIоф.

Мыекъопэ къэлэ Адыгэ хасэм итхьэматэ Цундышко Заурбый къызэриIуагъэмкIэ хасэм анахь пшъэрылъ шъхьэIэу иIэр Сирием щыпсэурэ Адыгэхэр хэкум къэшэжьыгъэнхэр ары ыкIи ахэм  хасэр лъэкIэу иIэмкIэ IэпыIэгъу афэхъущт.


 Заурбый - Мирза - Алый

  Заурбый - Мухьамад - Алый

Комментариев нет:

Отправить комментарий