четверг, 24 октября 2013 г.

Мыекъопэ къэлэ хасэм Бюллетень къыдигъэкIыщт

Чъэпыогъум и 24-м Мыекъопэ къэлэ Адыгэ Хасэ  игъэцэкIэкIо куп зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышко Заурбый.


Хасэм хабзэ зэришIыгъэу зэхэсыгъор тхьэматэм Сирие Адыгэхэм яIофкIэ къыригъэжьагъ. А Iофым ехьылIагъэу мы аужьырэ тхьэмафэм хасэм ышIагъэхэм тхьэматыр къатегущыIагъ ытIанэ нэмыкI Iофэу хасэм ыгъэцэкIагъэхэм къатегущыIагъ.

Сирие Адыгэхэр хэкум къэщэжьыгъэныхэм дэлажьэрэ комисием хэтхэм агъэцэкIагъэхэм къытегущыIагъэх ыкIи цIыфхэр мы Iофым нахь лъэщэу къыхэлэжьэнхэм пае апэрэ лъэубакъэу хасэм Бюллетень къыдигъэкIэн ыщыкIагъэу алъытагъ. Мы Iофым ГъэцэкIэкIо купым дыригъэщтагъ ыкIи ар тхьэмэфитIукIэ къыдрагъэкIынэу информацие комитетым тыралъхьагъ.

КъэIогъэн фае, Мыекъопэ къэлэ Адыгэ хасэр мэзищ ыпэкIэ зэхащагъ. А уагътэм ыкIоцI хасэм унэ (офис) къыубытыгъ ыкIи ащ компютерхэр чIигъэуцуагъ. ЦIыфхэр хасэм къылъыIэсынхэм пае интернет нэкIубгъухэр, сайтхэр къызэIуихыгъ. Сирие Адыгэхэм апае джэпсалъэ Адыгеим илIышъхьэ фагъэхьыгъ ыкIи къэгъэзэжьын Iофым епхыгъэ хьыкумэт министерствэхэм зэIукIэгъухэр адриIагъ. Къэщэжьын Iофым дэлэжьэщт комисе хасэм зэхиащагъ ыкIи ащ програмэ игъэкIотыгъэ ыгъэхьэзырыгъ. Сирием щыщэу хэкум къэзыгъэзэжьын зышIоигъохэм егъэблэгъэ тхылъхэр хасэм афришIэу ыублагъ. Мы Iофхэм нэмыкI зэфэшъхьэф Iофхэри хасэм ыгъэцэкIагъ.

Информацие Комитет,  Мыекъуапэ Къалэ "Адыгэ Хасэ - Черкес Совет"


Комментариев нет:

Отправить комментарий